^ TOP BACK
Mating Date: 24.12.2013
Mother: Dibar Kurt-ke Biju - double

Puppies born:
24.02.2014
G-litter
Dibar Kurt-ke Biju.jpg
Mating Date: 4.12.2013
Mother: Kvirav Ballada o Lubvi

Puppies born:
1.02.2014
K-litter
Kvirav Ballada o Lubvi.jpg
Mating Date: 18.07.2013
Mother: Duvinal Glafira Gizza

Puppies born:
23.09.2013
U-litter
Duvinal Glafira Gizza.jpg
Mating Date: 17.07.2013
Mother: Fly Star Nenaglyadnaya Krasa

Puppies born:
15.09.2013
E-litter
Fly Star Nenaglyadnaya Krasa.jpg
Mating Date: 17.05.2013
Mother: Tangetoppen’s Fire Walk With Me

Puppies born:
20.07.2013
B-litter
Tangetoppen's Fire Walk With Me.jpg